Anmälan loppis

Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Ange om de kan deltaga vid iordningsställande av lokalen vid uppstart och nedpackning.
Ange hur många dagar du kan ställa upp med.
Ange hur många medhjälpare du kan få med dig.
Här skriver du in dina synpunkter och önskemål om vår loppis.